УСЛУГИ

Одит & Консулт

 • Обща оценка на уязвимостта
 • Изработка на модел на заплахите и модел на сигурността
 • Изготвяне на Концепция за системата за сигурност при отчитане спецификата на конкретния обект и осъществяваните дейности на територията му
 • Разработка на технически изисквания към хардуера
 • Одит на завършената система

Техническа поддръжка
и развитие

 • Абонаментна техническа поддръжка
 • Стрес-тестове на системата
 • Надграждане и периодичен одит на система
 • Обучение на персонала

Проектиране на техническата инфраструктура

 • Разработване на проектна документация
 • Разработване на нови технически решения
 • Подбор и полево тестване на оборудването и техническите възли
 • Системна интеграция

Проектиране на система за управление на инцидентите

 • Проектиране на системните алгоритми
 • Адаптиране на интерфейса към изискванията на клиентите

Интегриране на ESM

 • Инсталиране на мрежи и комуникации
 • Доставка и монтаж на оборудването
 • Доставка и монтаж на диспечерски център
 • Инсталиране на система за управление на инциденти
 • Монтаж на приложения за мениджъри
 • Въвеждане в експлоатация на системата и всички необходими приложения

Процесът по внедряване на ESM се реализира
от екип висококвалифицирани специалисти:

Ръководителят на проекта отговаря за цялостна комуникация, както вътре в екипа, така и с възложителя.
Всички процеси и етапи се изпълняват по предварително съгласуван график, а оперативната координация се реализира чрез използване на съвременни ИТ инструменти (MS-Project, корпоративни IT система).
Клиентът осъществява текущ контрол по време на целия процес по внедряване на системата.

 • Ръководител на проекта
 • Главен инженер на проекта
 • Проектант
 • Програмист
 • Инженер по монтажа и въвеждането в експлоатация