ФУНКЦИИ

Предимства

Водещи PSIM платформи

PSIM е платформа за Управление на Информацията за Физическа Охрана и в световен план ESM е продукт, който спада към платформите от този клас.

Особеното на ESM е, че той е единна система за управление на физическата охрана, която обединява информацията, постъпваща от всички подсистеми за охрана на обекта и своевременно идентифицира заплахите. В случай на възникване на извънредна ситуация, платформата управлява всички етапи на реагиране, анализира ефективността на предприетите мерки и контролира действията на оператора по отношение на тяхното съответствие с действащите изисквания за безопасност.

Към водещите производители на продукти клас PSIM се отнасят долупосочените:

 • Advancis (Winguard) – Германия
 • CNL (IPSecurityCenter) – Великобритания
 • PRYSM (AppVision) – Франция
 • VIDSYS – САЩ
 • FAST (TERRA 4D) – Германия
 • DAB Group (Galassia 3.0) Италия
 • Ela Soft (GEMOS) Германия

 

Предимства на ESM спрямо други продукти

Рисково ориентиран подход

В основата на подхода стои управлението на рисковете чрез контрол на всички етапи при реакция на заплахи: от откриването до отстраняването им и с последващ анализ на предприетите мерки.

Изграждането на системата за охрана започва с Модел, който отговаря на следните въпроси:

 • Какво може да се случи на обекта?
 • Как може да се развие ситуацията?
 • Какво трябва да направи системата в случай на заплаха?
 • Как тя ще изпълни това?
 • Колко време е необходимо за това?

Отговаряйки на тези въпроси, поетапно се оценяват и формулират всички възможни заплахи (рискове). След това се разглеждат сценариите за действие на нарушителя и се разработват алгоритми за реакция във всяка критична ситуация.

Намаляване на човешкия фактор

При повечето системи за охрана човекът е център на вземане на решения в системата. Той следи състоянието на техническите средства, получава алармени сигнали на мониторите, управлява силите за реагиране. Това, обаче се оказва остарял, скъп и неефективен метод.

Опитните ръководители разбират, че при масовите системи за сигурност, основния начин за осигуряване на ефективност на системата за охрана е повишаване на качествата на персонала на силите за реагиране. Затова непрекъснато се провеждат многодневни тренировки и обучение, да отработват правилните действия при различни сценарии на развитие на ситуациите.

Очевидно е, че подобни организационни мероприятия изискват големи разходи на време и ресурси и за съжаление не гарантират бърз резултат. Освен това, независимо от точните и разбираеми алгоритми за действие, при извънредна ситуация може да се задейства естествения човешки фактор: умора, изтощение, разсеяност и други. И тогава цената на грешките или забавянето на реакцията, може да бъде човешки живот.

ESM помага на персонала да взема правилните решения, като поема по-голямата част от натоварването. Така например, при получаване на сигнал, системата автоматично оценява критичността на заплахата, подбира съответния сценарий за противодействие, проследява резултатите от инцидента и оценява ефективността на предприетите действия. В случай че операторът действа неправилно или не достатъчно експедитивно, спрямо изискванията на ситуацията, се подава сигнал на по-високо ниво. В резултат на това ръководителят получава ясна и достоверна информация за случващото се на обекта и може в реално време да контролира отклоненията.

Адаптация към обекта

ESM е разработен като модел с възможност за адаптиране към изискванията на конкретния обект. Продуктът представлява отворена платформа и ние, като разработчици, можем точно да я настроим, така че да удовлетворява очакванията на клиента.

Програмната архитектура осигурява възможност на ESM да се интегрира в различни системи и притежава API за предаване на информация от платформата към външни системи. Поддържа също стандартни протоколи (например, Onvif, OPC, OSDP и т.н.). Софтуерът работи под ОС Windows и Linux.

Мащабиране

ESM представлява платформа за структуриране на отделните подсистеми: сигнализация за охрана; за защита на периметъра; за контрол и управление на достъпа и други, но същевременно се ползва и за структуриране на сложни разпределени системи и ситуационни центрове.

ESM поддържа също и федерална структура: няколко нива на ситуационни центрове. Например: на място в обекта, на ниво регион, с обработка на информацията от няколко обекта и в център, където операторите боравят с обобщена информация от всички системи за охрана, мрежи – жизненоважни за банките и големите географски разпределени корпорации.

 

Център за управление на сигурността на ESM

 • намалява времето за идентифициране на извънредните ситуации чрез автоматична обработка на инцидентите;
 • намалява времето за реакция, тъй като системата работи по предварително зададени сценарии;
 • съкращава броя на грешките, тъй като на операторите се задават поетапни инструкции, а всички отклонения се контролират в реално време;
 • спестяват се рутинни задачи, тъй като много функции за автоматизирани;
 • предоставя на ръководителя достоверна информация за нивото за защита на обекта, тъй като всички действия в системата са под контрол.

 

Допълнителни възможности

  • Технология с много агенти

  Изгражда се на база информационна онтология и позволява оптимизиране работата на персонала:

  • Комплексен анализ на сигналите с цел идентифициране на извънредните ситуации или предпоставките за тяхното възникване;
  • Прогнозиране на възможните маршрути за залавяне на нарушителя;
  • Динамично разпределяне между операторите на задачите за проверка на извънредните събития по различни критерии;
  • Оптимизиране и контрол на работата на персонала.
  • Повишаване на автоматизацията

  Преход в защитата на обекта от ситуация 80/20 (80% – човек и 20% – система), към ситуация 20/80 (20% – човек и 80% – система).
  Цел: пълно автоматизиране на защитата по модел «автопилот», когато операторът се намесва в управлението само в нестандартни или критични ситуации.

  • Интегриране на системи за информационна безопасност и Осигуряване на сигурност срещу киберзаплахи.
От наблюдение към управление

Повечето традиционни системи са предназначени само да откриват аларми и да събират информация за събитията. Всичко останало зависи от оператора и неговата благонадеждност. Ръководителят може и изобщо да не разбере за реална заплаха, ако операторът се разсее, не оцени правилно събитията или умишлено скрие информация за действията на нарушителите поради нелоялност или с цел постигане на лична изгода.

Ние разработихме подход и създадохме технология, която позволява привеждане на ситуацията под контрол: от откриване на заплахата до нейното ликвидиране и последващ анализ на предприетите мерки.

Системата подава на оператора точен сигнал и инструкции за действия, а след това да контролира тяхното изпълнение. В необичайна ситуация, когато е ценна всяка секунда, не е необходимо операторът да мисли, какво и в каква последователност трябва да се предприеме. Системата изпълнява сама по-голямата част от задачите за анализ на събитията и обработка на инцидентите. Това значително опростява работата на службата за сигурност. Системата дава на оператора отговори на въпросите, какво се е случило, доколко е критично то и какво да се направи, а ръководителят своевременно бива уведомен, какви мерки се предприемат и как се решава проблемът.

Този подход позволява да се намали времето за реакция и да се повиши точността на действията – а именно това са факторите, които определят ефективността на всички мерки за обезпечаване на сигурността.

ESM софтуерна система

ESM има огромен набор от възможности за интегриране и, което е най-важно, работи въз основа на сценарии: първоначално в системата се задават реакции на различни типове заплахи.

ESM изпълнява първичната класификация на произшествията и дава на оператора всички необходими указания – да затвори входовете към обекта, да изпрати мобилна група за проверка, да блокира необходимите врати и т.н. Всичко това се извършва бързо, точно и съгласно инструкциите, така че операторът да не забрави и да не обърка нищо.
Всички действия на операторите за всяко произшествие се записват в архива и са достъпни за анализ и служебно разследване. Данните не могат да се изтрият или фалшифицират.

ESM обединява всички ресурси, осигуряващи сигурност (сътрудници по сигурността и силови подразделения, технически средства, регламенти и инструкции) и централизирано ги управлява.

С помощта на тази система Службата за сигурност има възможност винаги да бъде в крак със събитията, да провежда всеобхватно наблюдение на ситуацията на обекта, отдалечено да координира действията на силовите подразделения. Накратко: осигурява висока степен на готовност при неочаквани ситуации и способност за точни, гъвкави и бързи действия.

Към софтуерната система ESM могат да се свържат:

 • Многофункционална система за контрол и управление на достъпа чрез използване на най-съвременни средства за разпознаване: пръстови отпечатъци, 3D – модел на лица, държавен регистрационен номер на автомобил и др.;
 • Система за термовизионен контрол на периметъра и територията на обекта;
 • Система за технологично видеонаблюдение и технологична сигнализация;
 • Система за видеонаблюдение и видео анализ на събитията;
 • Система за защита на периметъра на обекта чрез използване на технически средства, с различен принцип за откриване;
 • Система за охрана, алармена и пожароизвестяваща сигнализация;
 • Система за наблюдение на отдалечени и подвижни обекти;
 • Система за наблюдение на състоянието на сградата и съоръженията;
 • Други системи.

Иновации и особености на решението

Управление чрез сценарии за реагиране при инциденти

ESM има набор сценарии за противодействие и ликвидиране на всеки тип заплаха. Във всяка ситуация ESM дава на оператора отговори на на въпроси, какво се е случило, доколко е критично и какво да се направи, и своевременно съобщава на ръководителя какви мерки се предприемат и как се решава проблема.

Благодарение на вградената IP – телефония в ESM системата, всички телефонни комуникации между сътрудниците се изпълняват бързо и се записват (с възможност за последващо прослушване на аудио записа).

За ръководителя на службата за сигурност, това означава, че всяка извънредна ситуация:

 • Предлага съответстващ сценарий (кой, какво и кога да бъде направено);
 • Осигурява необходимата и точна информация на отговорните лица;
 • По оптимален начин «води» инцидента от откриване на заплахата до нейното ликвидиране;
 • Записва и представя в удобен вид подробна информация за предприетите действия и резултатите от инцидента.

Пълен контрол и прозрачност на всички действия

Голяма част от задачите за анализ на събитията и обработка на инцидентите се изпълняват от системата. Операторът изпълнява ролята на потвърждаващо лице и изпълнител на регламенти, които се изработват от системата за мащаба на целия обект.

Пример за работата на системи на база ESM

На пътя на нарушителя са разположени няколко инженерно – технически препятствия, които последователно защитават границите на обекта и подстъпите към критичните елементи.
Още на подхода към обекта, нарушителя се открива чрез средствата за периметрална сигнализация и видеонаблюдение.
Аларменият сигнал се предава към центъра за управление на сигурността. Имайки изчерпателна и достоверна информация за ситуацията, ръководителят на службата за сигурност (или упълномощен сътрудник) може бързо да вземе вярно решение и да стартира процедура за прихващане и отстраняване на заплахата.

Следващи действия:

 • Локализиране на разположението на силите за физическа защита и насочване на мобилна група към най-близко разположения нарушител за прихващане;
 • Наблюдение и „водене“ на противника с помощта на техническите средства;
 • Координиране на мероприятията, усилващи защитеността на критичните елементи, които са разположени по протежение на пътя на нарушителя;
 • Сигнал се изпраща също и към ръководителя на службата за сигурност чрез специален алармен монитор или мобилен таблет. При наличие на искания за прехвърляне на информация към органите на МВР, Служба за Сигурност, Министерство на Извънредните Ситуации и други органи, ESM автоматично изготвя и изпраща данните в необходимия формат.

Сценарийно управление на реакцията при инциденти позволява:

 • Ефективно действие във всяка ситуация – в действителност съответните алгоритми вече са вградени в системата и трябва само да се изпълняват;
 • Автоматизиране на процесите на контрол в хода на разрешаване на инцидента от неговото начало до завършването му;
 • Запазване на достатъчен обем информация за последващ анализ (в това число, за разследване).

Интерактивен ергономичен интерфейс

Интерфейсът на ESM е изграден на принципа на единно работно поле и три функционални екрана.

Карта на обекта (къде се е случило)

Карта на обекта с индикатори на състоянието на защита, режимите на техническите средства за сигурност, алармените събития.

Управление на реакцията при инцидент (какво да се прави)

Управление на реакция при инцидент
— дневник на инцидентите, карта на избрания инцидент, сценарий на реакция „стъпка по стъпка“, панел за радиовръзка и повикване към службите за извънредни ситуации.

Видео наблюдение и видео анализ (какво се е случило)

Видео наблюдение на критичните елементи, територии, видео анализ на алармените събития.

При такава конфигурация обработката на сигналите на системата става удобна и продуктивна.

 

Единно решение по цялата вертикала на управление

Потребители на системата стават не само службите за сигурност, но така също и производствени работници и висшите ръководители.
Системата позволява производствените работници да извършват наблюдение на технологичните процеси, а на ръководството – да осъществява ефективен контрол на най-критичните участъци, от гледна точка на управлението.

Автоматизация на целия обект

Системата позволява ефективна обработка на входящите сигнали, анализ на информацията в нейната цялост и управление на ситуацията в реално време: координиране на действията на силовите подразделения, промяна на режима на работа на подсистемите (например, за блокиране на придвижването на нарушителите в обекта) и т.н.

Установена е 3 – степенна система за сигурност:
Първа степен: защита срещу потенциални заплахи.
Втора степен: защита срещу непосредствени заплахи.
Трета степен: защита от преки заплахи.

Световният и национален опит показва, че правилата за сигурност трябва да се адаптират според действащата в момента степен за сигурност.
ESM — единствената система, която има функция за управление на степента на сигурност и осигуряваща адаптиране на работата на техническите средства за сигурност според степента на заплаха за предприятието.

С натискането на един бутон обектът преминава от «мирен» в «боен» режим:

 • Повишава се контрола при преминаване през точките за достъп;
 • Променят се настройките на средствата за откриване по периметъра на обекта;
 • На екрана в диспечерския център се извеждат повече или по-малък обем данни;
 • Активират се допълнителни работни места за оператори.

Съответствие с изискванията на законодателството

През последните години в редица отрасли съществено са повишени изискванията към осигуряване на сигурност. Преди всичко в транспортния сектор и енергетиката. Новото законодателство поставя за задача използването на комплексен подход към защитата на всеки обект, въз основа на оценка на уязвимостта, категоризацията и системното използване на нови технологии.
Възможностите на продукта позволяват не само прилагане на всички изисквания на законодателството за осигуряване на сигурността, но и многократно да се повишат възможностите за управление на предприятието и постигането на значителен икономически ефект.

Уникален продукт собствена разработка

ESM сама по себе си представлява собствена разработка и няма аналог. Чуждестранните системи от подобен клас са в пъти по-скъпи.

Лесно интегриране на стари и нови системи в единен комплекс

 

ESM — това е отворено решение, което може да интегрира в себе си всякакви системи на различни производители. Продуктът сам по себе си представлява комплексна система за сигурност с висша степен на управление.

Технологията не изисква смяна на действащите системи за сигурност, а предлага лесно и удобно интегриране на необходимите системи в единна система. Всички данни за събитията в различните подсистеми се привеждат в единен формат, необходим за удобна и ефективна работа.

Широката гама от възможности за интегриране на стандартизирани протоколи позволява при изграждане на системата на обекти:

 • да се запазят съществуващите системи за сигурност и те лесно да се добавят към новата комплексна система (пряка икономия: Клиентът не трябва да променя всичко, което вече съществува);
 • бързо да се развива и модернизира комплексна система, с добавяне на най-новите технически средства и технологии (перспективна икономия: модернизацията на отделни технически сегменти, не изисква смяна на ядрото на системата).

Това е съществено за тези клиенти, които вече имат действащи системи, но техните възможности са недостатъчни. В тези случаи цялата съществуваща инфраструктура се използва максимално, но възможностите ѝ се увеличават в пъти чрез интегриране и използване на предимствата на ESM. За клиента това означава максимален ефект и икономия на средства.


Ефективност при използване

Внедряването на система от такъв клас води до три типа ефекти:

Свеждане на рисковете до минимум:

 • Висока степен на защита срещу външни и вътрешни заплахи;
 • Отстраняване на кражби и други нарушения;
 • Предотвратяване на технологични аварии;
 • Идентифициране на неблагонадеждни сътрудници.

Намаляване на разходите:

 • Намаляване на необходимостта от подготовка на назначените охранители;
 • Съкращаване на експлоатационните загуби и стойността за използване на системата;
 • Намаляване на размера на ежегодните вноски към застрахователи.

Повишаване на ефективността на управление:

 • Подобряване на трудовата дисциплина;
 • Повишаване на прозрачността и възможностите за управление на предприятието от страна на ръководството;
 • Автоматизиране на процесите на управление на сигурността;
 • Използване на ресурсите на системата от производствените отдели;
 • Ориентиране на културата на управление към проактивни решения и действия;
 • Ползване на широкоразпространен продукт, многократно изпитан в обекти на гражданската авиация, енергетиката, металургията и промишленото производство.

Преглед на възможностите

ESM е гъвкав продукт за изграждане на комплексни системи за сигурност, който се отнася към клас софтуерни продукти PSIM, предназначени за решаване на задачи за програмно интегриране на различни подсистеми за сигурност в единна информационно – управляваща система, която управлява събирането, обработването на информация, уведомленията и контролът върху действията на операторите.

ESM съдържа много широк спектър от варианти на употреба и приложение , а също така притежава функции, които дават възможност да се изпълнява не само интегриране и взаимодействие, но така също и управление на всички системи за сигурност на обекти от всякакъв мащаб.

Софтуерният продукт ESM представлява последователност от базови компоненти:

 • ESM-Basic
 • ESM-Professional
 • ESM-Enterprise

В базовият компонент ESM-Basic влизат следните функции:

 • Наблюдение и управление на всяка внедрена система с единен интерфейс на използване;
 • Управление на състоянието на обектите, които се наблюдават (технически средства и територии) чрез йерархични схеми- като управляван обект за наблюдение на картата са изобразени икони или териториални обекти, при което е възможно разделяне на всички елементи на слоеве на изобразяване;
 • Преглед на видео изображения със схема на обекта- позволява във всеки момент да се получи информация от всяка видеокамера на обекта;
 • Гъвкавата система за настройка на правата на потребителите- позволява да се ограничи достъпа на оператора до всяка функция на всеки обект на управление от цялата система;
 • Воденето на дневници за действията на оператора – осигурява ретроспективна сигурност: винаги може да се разбере, кой и кога е извършил управление на техническите средства и направил промяна в данните;
 • Своевременни съобщения от плана на обекта – позволява във всеки момент да прегледате ретроспективния дневник на събитията за всеки обект на наблюдение и видеозаписите по събития;
 • Панелът за фото и видео проверки, предоставя на оператора удобен интерфейс за наблюдение и управление на преходите във всяка точка на достъпа – широките възможности за настройка на вида на изобразяването на информацията и потребителя на контрола на достъпа и неговия пропуск, за удовлетворяване на всякакви нужди на оператора; панелът за проверка осигурява съчетаване на информацията за потребителя и видео изображенията от преминаването и искане към оператора за потвърждаване на преминаването;
 • Списъци на нарушителите на контролно – пропускателния режим – осигуряват запис в дневника на всички нарушения, блокиране на действията и издаване пропуск на нарушителя;
 • Пълно автоматизиране на цикъла на издаване на пропуски, включително въвеждане на данни за частни лица и транспорт с помощта на скенер на документи, фотографиране с онлайн преглед (поддържа мегапикселни видеокамери USB и IP), въвеждане на идентификационни карти за достъп, определяне на права, въвеждане на биометрични шаблони с пръстови отпечатъци и програмиране на шаблони на карти, печат на пропуски върху всякакви носители. Чрез вградения редактор на шаблони, могат да бъдат оформени всякакви шаблони за печат на пропуски;
 • Наблюдението на преминаванията на потребителите – осигурява бързо търсене на частно лице или транспортно средство, уведомление при идентификация на потребител на всяка интегрирана подсистема, преглед на дневника на действията на потребителя, формиране на отчет за посещенията на обекта и отчитане на работното време, при това, без да се изисква инсталиране на специален софтуер, дадената функция е достъпна от всички разпространени уеб браузери;
 • Формирането на отчети за работата на системата – дава възможност за получаване на всякакви отчети от шаблон, с предварително зададени правила за филтриране и издаване, след което този отчет се публикува за достъп от други потребители и се настройва график за автоматично изготвяне на отчет и неговото разпращане чрез електронна поща; гъвкавата система за настройка на видимата област позволява да се ограничи достъпа до информация за оператора по организации и подразделения;
 • Издаването на оперативни инструкции осигурява помощ на оператора при възникване на алармени събития и всякакви неочаквани ситуации, контролира времето за реакция и изпълнение на инструкциите от оператора. С помощта на редактора се издават инструкции за реакция на всякакви произшествия.

В основния пакет на ESM-Professional влизат всички функции на пакет Basic, както и следните допълнителни такива:

 • Управление на реакцията при инциденти – осигурява автоматизирани сценарии за реакция на операторите на системата за алармени събития и контрол на действията на операторите.
  Аларма, неизправност, повреда, отказ, акт на незаконна намеса, отклонение от процесите на сигурността и други отрицателни ситуации – всички това са инциденти в сигурността, които изискват своевременната и правила реакция. Моделите на работа при инциденти осигурява интегрирането на събития от датчици, видеокамери и други инициатори на събития, свързани с технологични процеси на работата на оператора на системата за сигурност и записва всичко в общия дневник на инцидентите. Технологичният процес на работа на оператора се състои от процедури за обработка на инцидент. Процедурата за обработка на инциденти позволява автоматизиране на задачите на операторите, дава също и възможност за промяна на алгоритъма за обработка въз основа на развитието на ситуацията, т.е. осигурява възможност за логично разклоняване на процедурата за обработка на инцидента. Резултатът от всеки етап на процедурата (задачата) се отбелязва в системата. Всяка задача, включена в процедурата за реакция, отговаря на регламент за реакция при инцидент и съдържа подходящи съвети за оператора, което повишава ефективността при обработка на инциденти и намалява рисковете от грешки на оператора;
 • Управлението на нивото на сигурност осигурява превключване на режимите на работа на системата: повишаване/ понижаване на степента на тревога, промяна на сценария за реакция, промяна на логиката за издаване на пропуски и алгоритмите за контрол на достъпа;
 • Повишаване на устойчивостта на откази чрез създаване на резервна сървърна система- в случай на отказ на основния сървър се включва резервен сървър и прехвърля цялото управление на системата към себе си; изграждане на разпределена система с множество обекти, които осигуряват организация на наблюдението на отдалечени обекти с няколко нива и йерархия и поддържа оформяне на пропуск, за който и да е обект(при най-ниското ниво се допуска използване на системи с комплект Basic);
 • Интегрирането на VoIP – телефония- повишава ефективността на работа на оператора при реакции на инциденти и осигурява водене на дневници на повикванията и запис на разговорите на абонатите;
 • Неограничено разширяване на системата по брой на техническите средства, пропуските и работните места на операторите;
 • Електронната система на заявките за пропуски, осигурява:
 • Автоматизиране на процедурите за заявяване, визуализация и оформяне на пропуски от всякакъв тип, които се използват от персонала и посетителите за преминаване (преход) на територията на обекта;
 • Гъвкави алгоритми и неограничен брой етапи на изобразяване на заявките за пропуски;
 • Контрол и разграничаване на правата за достъп на потребителите до функционалните възможности на системата;
 • Информация за лицето, което е подало заявката, информация за нейното състояние (преминаване през всички етапи на визуализация);
 • Контрол на нарушителите на режима при визуализация и/ или оформяне на пропуска;
 • Засилване на контрола на пропускателния режим чрез регистриране на всички събития в системата;
 • Отчитане на заявките за пропуски и формиране на различни отчети за тях;
 • Интегриране към съществуващи софтуерни ACS системи;
 • Осигуряване на защита на личните данни на посетителите и получаване на съгласие за обработка на техните лични данни;
 • Централизиране на процеса на обработка, съхранение и отчитане на информацията за пропуските и свързаните с тях действия и събития.

В ESM-Enterprise влизат всички функции на пакет ESM-Professional, както и следните допълнителни:

 • Възможност за организиране на система с разпределена много-сървърна архитектура, която осигурява автономност на работа на локалните сегменти на системата и централизираното съхранение на данни. Във всеки автономен сегмент се инсталира локален ESM сегмент, който позволява организиране на локална обработка на данни и предаване към централен сървър;
 • Възможност за организиране на множество нива на обработка на инциденти, при което операторите могат да поискат помощ и да предават по-сложните произшествия към по-високо ниво, когато има диспечер, контролиращ работата на операторите и последователността на обработка на инциденти.

Интерфейс на потребителя:

Ползват се следните базови принципи:

 • Свеждане на човешкия фактор до минимум – в интерфейса е вградено проследяване на действията на оператора при алармени ситуации; като се дава възможност да се задава време за реакция за различните типове ситуации, така че това да мотивира оператора да се отнася отговорно към работата и да познава всички необходими инструкции.
  • Ролеви интерфейс – за всяка роля на потребителя има отделен интерфейс с функции според зададената роля: на всеки потребител, според неговите пълномощия се представя информация в удобен за него вид. Например, може да има отделен интерфейс за всяка от ролите: оператор в бюро Пропуски, оператор КПП, началник охрана, старши дежурен, оператор в ситуационен център, ръководител на службата по сигурността;
  • Принцип на единното работно място — при решаване на всички работни задачи се спазва принципът на единното работно място;
  • Принципът на двете лампички – интерфейсът е изграден от просто към сложно: от бинарна и разбираема информация «има проблем/ всичко е наред», до детайлна информация с различна дълбочина, с възможност за преглед по цялата вертикала до конкретното техническо средство;
  • Интерактивност – интерфейсът е ориентиран към интерактивно взаимодействие с потребителя и предоставяне на възможност за управление на ситуацията през схемата на обекта и схемата на разположението на техническите средства, както чрез пряко въздействие върху изобразените обекти, така и чрез избор на параметри и подаване на команди;
  • Удобна и ефективна визуализация – интерфейсът предоставя на потребителя различни варианти на визуализация на схемите на обекта, състоянието на техническите средства (с възможност за бързо превключване между вариантите) и има средства за бърз импорт на групи пиктограми; в интерфейса има развити функции за отчет (данни за различните системи и форматите в едно поле, съпоставяне, търсене на събития в една система по събитие в друга система, генериране на отчети по пиктограмите на схемите на обектите и схемите за разполагане на техническите средства, информация по филтри с отчет);
  • Гъвкаво потребителско пространство – интерфейсът се настройва гъвкаво според конкретните предпочитания (разположение на прозорците, панел с инструменти, цветни сценарии, типове инфографики); интерфейсът поддържа инструменти, които могат да бъдат въведени в продукта чрез импорт;

Работно приложение Desktop АРМ Клиент ESM

То е предназначено за организиране на работните места на основните оператори на системата (операторите на пулта за управление на сигурността, оператори в Бюро пропуски, контрольори на постовата охрана и КПП, и т.н.).

Приложение ESM Клиент дава на оператора единен работен плот, който поддържа до 4-х монитора. Работният плот на ESM се състои от набор функционални прозорци. Потребителят може да конфигурира прозорците и да настройва размерите им според собствените си изисквания.

ESM Клиент съдържа следният набор типове функционални прозорци:

 • Панел с карта на обекта;
 • Панел за видеонаблюдение;
 • Панел за фото и видео проверка;
 • Дневник на събитията;
 • Наблюдение на преместванията на сътрудниците;
 • Панел за оперативна връзка;
 • Панел Бюро пропуски;
 • Панел за промяна на степента на сигурност;
 • Панел за настройка на системата (конфигуриране на физическото оборудване, логическите структури за наблюдение, настройки за обработка на събитията и изобразяване на обектите в схемите, редактори за типовите и шаблоните на пропуските, редактор на правата и т.н.);
 • Панел за обработка на инциденти (списък с инцидентите, управление на реакцията при инцидент, параметри на инцидента, дневник на инцидента, оперативно наблюдение на инцидента).

Уеб приложения

Уеб-приложениято на ESM са предназначени за разрешаване на бизнес задачи, от потребители, които не участват пряко в управлението на сигурността на обекта (ръководители, специалисти анализатори от службата по сигурността, сътрудници от службата за персонал и отчет на работното време, сътрудници на административния отдел по доставките и други заинтересовани лица).

Отчети

Приложението предоставя стандартен набор от отчети за сигурността, противопожарната, алармената сигнализация, допълнителните инженерни подсистеми, както и за подсистемите за контрол на реакциите на операторите на инциденти.

Редактор на отчети и задания

Предоставя възможност за редактиране на отчета по шаблона, с предварителна настройка на параметрите на изграждане, сортиране и филтриране на изходните данни и настройки за вида на изходната форма. За създаване на отчети, в системата може да се създаде задание за редактиране на отчет и изпращането му по списъка за автоматично разпращане по пощата.

Функцията за управление на задачите за изготвяне на отчети позволява да се спести време за изготвяне на отчетите и получаване на готовите отчети навреме.

Наблюдение на преместването

Специализирано приложение за наблюдение на местоположението на потребителя или на групите на потребителите на системата, бързо търсене на клиента, отчетност с изтичане и доклад за отчитане на работното време.

Редактор на оперативни инструкции

Предоставя възможност на специалистите от службите за сигурност да формират и засекретят оперативните инструкции за реакция на оператора на алармени събития. Приложението представлява визуален интерфейс, който не изисква специална подготовка на потребителя.

Заявки за пропуск

Приложение, разрешаващо пълен списък задачи за автоматизиране на процесите на издаване и изобразяване на пропуски.


Възможности за интегриране

Интегрирането се осъществява на 3 нива:

На ниво интерфейс на потребител

Структурата на изграждане на интерфейса на потребителя позволява лесно вграждане на новия функционален прозорец (инструмент) с данни от външните системи, като по този начин потребителят получава на работната си маса нова функция. Освен това е възможно въз основа на механизма на свързване да се реализират взаимодействия на функционалните прозорци и по този начин да се повиши ефективността на интегриране и да се опрости работата на оператора.

На ниво логика

Отворените протоколи за интегриране и отворената структура на базата данни позволява реализация на импортни/ експортни данни към външната система, както в реално време, така и ретроспективно.

На ниво драйвери

 • Реализация на напълно функциониращ драйвер с протокол на производителя, при което се осигурява наблюдение, управление и конфигуриране на подсистемите, които могат да се интегрират;
 • Интегриране със стандартни протоколи Onvif, OPC, PSIA – в този случай функциите и обема на интегриране се определят от степента на поддържане на протоколите на системата, която се интегрира;
 • Интегрирането по опростен отворен протокол за управление, който позволява интегриране без участие на разработчика на системата. Протоколът осигурява получаване на събития и състояния, управление на интегрираните алармено – охранителни, противопожарни системи и системите за контрол на достъпа, както и зареждане на карти за идентификация в системата за контрол на достъпа. При интегрирането в дадения вариант, сроковете за разработка се намаляват значително, поради разработването на външен модул за конвертиране на данни от един формат в друг.
 • Интеграцията на ниво драйвери осигурява възможност за свързване на оборудване към всякакви канали за връзка и чрез всякакви протоколи.На това ниво съществуват следните възможности за интегриране:

ESM съдържа следните драйвери за интегриране

 • ESM-Intellect. Драйверът осигурява възможност за работа на ESM сървъра с неограничен брой видео сървъри на цифрова система за видеонаблюдение Intellect ITV;
 • ESM-Milestone. Драйверът осигурява възможност за работа с неограничен брой видео камери на цифрова система за видеонаблюдение Milestone; осигурява наблюдение на събитията чрез видеокамера и управление, наблюдение на всякакви аларми;
 • ESM-ONVIF profile G. позволява интегриране към всяка система за видеонаблюдение и видео записващи устройства, поддържаща ONVIF profile G;
 • ESM-ORION. Драйверът осигурява възможност за работа на ESM сървъра с неограничена връзка към външна система Orion (Bolides);
 • ESM-Fobos. Драйверът осигурява възможност за работа с неограничена връзка към външна система Phobos-3M;
 • ESM-OPC-AE. Драйверът осигурява наблюдение на събития и аларми от външни системи по интерфейс OPC AE; броят на свързаните системи е неограничен;
 • ESM-CK-24. Драйверът осигурява възможност за работа с неограничен брой шкафове за съхранение на ключове (електронно устройство за съхранение с отчитане на ключа) СК-24, производство на «ЭВС»;
 • ESM-PCE. Драйверът осигурява възможност за работа с неограничен брой възли на многофункционален контролер РСЕ (адресни мрежови периферни устройства PCE, например, DC-02, табло, LCD екран);броят на шините и контролерите е неограничен;достъпно конфигуриране, приемане на съобщения и команди за управление;
 • ESM-BOSCH-BIS. Драйверът осигурява наблюдение на събития, експорт на потребители, карти за достъп и определяне на права за ползване на ACS в BIS система от ESM отдел за контрол на достъпа;
 • ESM/UAD-Rubezh. Работа с неограничен брой свързани контролни уреди Rubezh-08;
 • ESM/UAD-APOLLO. Драйверът осигурява възможност за работа с неограничен брой свързани контролери APOLLO AAN-100(32);
 • ESM/UAD-N-1000. Драйверът осигурява възможност за работа с неограничен брой свързани контролери N-1000-II,III,IV;
 • ESM/UAD-VISTA-501. Драйверът осигурява възможност за работа на ESM сървъра с неограничен брой свързани панели VISTA-501;
 • ESM/UAD-ESA. Драйверът осигурява възможност за работа на ESM сървъра с неограничен брой свързани противопожарни станции;
 • ESM/UAD-NOTIFIER. Драйверът осигурява възможност за работа на ESM сървъра с неограничен брой свързани противопожарни станции NOTIFIER;
 • ESM-CTI. Драйверът осигурява възможност за работа на ESM сървъра с VoIP – телефония (Asterisk).; достъпни са следните функции: повикване на абонати чрез EMS интерфейс, получаване на повикване от оператора, преадресиране на повиквания, предаване на протоколи на събития на повикания, записване на разговори (създаване и запазване на връзки за запис Asterisk), прослушване на звукови записи на разговори.